File

CDA wil toch kilometerheffing

25/01/12

Het CDA kan het idee niet loslaten; hun wetenschappelijk bureau pleit wederom voor een heffing voor gereden kilometers, ofwel een kilometerheffing. De bedoeling is dat het bezit van een auto goedkoper wordt, en sec het rijden wordt belast. Twee jaar geleden struikelde de voorstellen met name op de uitvoerbaarheid. De kosten van het systeem met tolpoortjes en kastjes in de auto waren torenhoog, en de uitvoeringszekerheid en privacy waren onduidelijk.

Nu wordt voorgesteld om niet te kijken waar of wanneer er wordt gereden, maar om te belasten op basis van de gereden kilometers. Het zou dan de bedoeling zijn om eenmaal per jaar de kilometerstand door te geven, op basis waarvan wordt afgerekend. Zou dit toevallig de belastingaanslag worden?

Wij kunnen niet goed volgen wat nou de toegevoegde waarde is van dit voorstel op bestaande heffingen zoals de benzineaccijns. Ooit is de kilometerheffing bedacht als remedie tegen de toenemende druk op de wegen. Een heffing op het gebruik van de auto op de wegen kan bijdragen aan minder vraag op die wegen. En zo kan asfalt worden bespaard, files worden voorkomen en het autogebruik worden ontmoedigd. Nou is alom bekend dat de druk op de wegen juist speelt op specifieke tijdstippen en plaatsen, namelijk tijdens de ochtend- en avondspits en met name in de Randstad. Om die reden is het ons inziens nodig dat een systeem van kilometerheffing het gebruik van onze wegen op bepaalde tijdstippen en locaties beprijst. Het huidige voorstel van het CDA gaat totaal niet in op deze behoefte. De voorgestelde heffing is verworden tot een generieke lastenverzwaring die op geen enkele wijze sturing geeft aan het gebruik van de auto of de toenemende druk op het wegennet. De werking is exact hetzelfde als de belastingen op brandstoffen, met dien verstande dat er nu ook de mogelijkheid wordt geopend om belasting te gaan heffen op in het buitenland gereden kilometers.

Files weg door technologie

06/06/11

Een aantal Nederlandse bedrijven heeft een megaplan om de files in Nederland te laten verdwijnen tot een lengte van maximaal 3 kilometer. Daarbij is niet extra asfalt, rekeningrijden of extra wegenbelasting de oplossing, maar technologie (!). De essentie is dat automobilisten hun route van te voren aangeven. Ook worden verspreid over het land extra sensoren in het wegdek geplaatst. Hierdoor kunnen verkeersvoorspellingen veel betrouwbaarder worden gegeven en kan de verkeersdruk veel beter worden gereguleerd. Zo kunnen de wegen zo’n 15 procent efficiĆ«nter worden benut. Daarmee kunnen de meeste files worden voorkomen.

Op dit moment worden ook al verkeersvoorspellingen gegeven door verschillende instanties zoals ANWB en Tomtom, maar die blijken vaak nog afwijkingen of achterlopende informatie te bevatten. Belangrijk uitgangspunt is dat het systeem werkt op basis van vrijwilligheid. De verwachting is dat de meeste automobilisten wel mee willen werken om met elkaar de files te bestrijden.

De bedrijven zijn TNO, Siemens, IBM, TomTom en KPN. Het plan is alweer van een jaar geleden, maar pas nu trekt het de volle aandacht van media en politiek. De kosten voor de overheid bedragen euro 1 miljard. De bedrijven kunnen hiermee wereldwijd op de kaart worden gezet met een in de praktijk werkend systeem. Wanneer de overheid een rol krijgt als launching customer, dan kunnen afspraken worden gemaakt over een winstdeling bij verdere verkoop in het buitenland.

Kilometerheffing mislukt door slechte communicatie

05/05/11

De RAI Vereniging, de branchevereniging van autofabrikanten, is voor de kilometerheffing; “Betalen voor de kilometers die je rijdt is in de ogen van RAI Vereniging een veel eerlijker systeem dan betalen voor het bezit van het voertuig.” Zij hebben laten onderzoeken waarom de invoering van de kilometerbeprijzing is mislukt. De belangrijkste redenen zijn de complexiteit van het project, het ontbreken van goede regie en een slechte communicatie. Onderzoeksbureau Motivaction concludeert dit na gesprekken met direct betrokkenen. Opvallend is overigens dat bijna alle betrokkenen voorstander zijn van het beprijzen van kilometers, al verschillen ze van mening over de wijze waarop.

De RAI Vereniging pleit voor het opnieuw op de agenda zetten van kilometerbeprijzing; “Hopelijk vormen de uitkomsten van dit onderzoek de basis voor een nieuw, breed gedragen plan.”

Actueel

Laatste berichten

VragenTips

Onderwerpen