File

Meerderheid voor rekeningrijden

30/10/16

Telkens speelt de discussie over rekeningrijden of een kilometerheffing weer op; ook eind 2016. Er is een breed draagvlak voor het invoeren van rekeningrijden. Zo’n 60% van de Nederlanders is voor invoering van een kilometerheffing in plaats van de huidige motorrijtuigenbelasting. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 19.000 consumenten. Het is eerlijker om belasting te betalen per gereden kilometer dan voor het bezit van een auto, vindt men. Echter, als wordt gevraagd om extra te betalen tijdens de spits, dan slaat de uitkomst om; dan is iets meer dan de helft tegen rekeningrijden.

Bron: Eenvandaag

Rekeningrijden enige oplossing voor groeiend fileprobleem

De brancheorganisaties Bovag, RAI en ANWB hebben recent opgeroepen tot het invoeren van een kilometerheffing, om het groeiende aantal files te beperken. Volgens hen is rekeningrijden de enige oplossing om de toenemende druk op de wegen te ondervangen. Een eerdere studie van Centraal Planbureau (CPB) bevestigt dit. Het gaat dan om een kilometerheffing die rekening houdt met de plek, tijd en de gebruikte auto. Maar juist op dat punt is er veel discussie. Betalen om op een bepaald moment van de dag over een bepaald stuk weg te rijden, concreet een spitsheffing of spitstoeslag, gaat velen te ver.

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

De oproep van de brancheorganisaties is gericht aan het volgende kabinet dat wordt geformeerd per maart 2017. We zullen zien hoe de politieke partijen in de komende Tweede Kamer-verkiezingen met dit thema zullen omgaan.

Vooralsnog geen kilometerheffing

29/10/12

De VVD en de PvdA zijn voornemens om een nieuwe regering te vormen; het kabinet Rutte-II. Bij hun plannen is in elk geval naar voren gekomen dat er vooralsnog geen kilometerheffing zal worden ingevoerd. Er is volgens de partijen tot 2020 geen noodzaak om de kilometerheffing te gaan invoeren.

Filedruk beperkt tot 2020

Diverse bronnen stellen dat er naar verwachting tot 2020 geen directe noodzaak is om de files tegen te gaan door grootscheepse maatregelen zoals de kilometerheffing. Door de aanleg van nieuwe wegen en verbreding van bestaande wegen, waarvan het investeringsprogramma reeds nu is vastgelegd, wordt al een belangrijk stap gezet. Daarnaast is er volgens economische voorspellingen in de komende jaren een lagere economische groei. Volgens de prognoses betekenen de extra investeringen aan de weg en de beperkte economische groei dat de filedruk tot 2020 beperkt zal blijven.

Mobiliteit kritisch

Gezegd moet worden dat sinds het begin van de economische malaise in 2008, de files inderdaad substantieel zijn afgenomen. En dat er forse investeringen in belangrijke rijkswegen met een transit-functie hebben plaatsgevonden, zoals verbreding van de rijksweg A2 en rijksweg A4, maar ook meer lokale projecten zoals verlenging van de rijksweg A5 en vernieuwing van de ringweg van Eindhoven. Hiermee lijkt het de komende jaren goed te gaan op de weg. Ook door nieuwe ontwikkelingen zoals meer thuiswerken / meer flexibiliteit in werktijden en nieuwe communicatiemogelijkheden.
Tegelijk geldt dat er bij een regenachtige middag in het najaar al snel alle rijkswegen vaststaan. Zoveel kan het wegennet dus ook niet hebben. Als de economie wel sneller groeit dan gedacht, dan staan we opeens voor problemen. En is hier niet tijdig iets voor bedacht. Het lijkt ons dat, als de economie in 2014 weer aantrekt, het idee van kilometerheffing wel weer boven zal komen borrelen. We zullen het voor u volgen!

CDA wil toch kilometerheffing

25/01/12

Het CDA kan het idee niet loslaten; hun wetenschappelijk bureau pleit wederom voor een heffing voor gereden kilometers, ofwel een kilometerheffing. De bedoeling is dat het bezit van een auto goedkoper wordt, en sec het rijden wordt belast. Twee jaar geleden struikelde de voorstellen met name op de uitvoerbaarheid. De kosten van het systeem met tolpoortjes en kastjes in de auto waren torenhoog, en de uitvoeringszekerheid en privacy waren onduidelijk.

Nu wordt voorgesteld om niet te kijken waar of wanneer er wordt gereden, maar om te belasten op basis van de gereden kilometers. Het zou dan de bedoeling zijn om eenmaal per jaar de kilometerstand door te geven, op basis waarvan wordt afgerekend. Zou dit toevallig de belastingaanslag worden?

Wij kunnen niet goed volgen wat nou de toegevoegde waarde is van dit voorstel op bestaande heffingen zoals de benzineaccijns. Ooit is de kilometerheffing bedacht als remedie tegen de toenemende druk op de wegen. Een heffing op het gebruik van de auto op de wegen kan bijdragen aan minder vraag op die wegen. En zo kan asfalt worden bespaard, files worden voorkomen en het autogebruik worden ontmoedigd. Nou is alom bekend dat de druk op de wegen juist speelt op specifieke tijdstippen en plaatsen, namelijk tijdens de ochtend- en avondspits en met name in de Randstad. Om die reden is het ons inziens nodig dat een systeem van kilometerheffing het gebruik van onze wegen op bepaalde tijdstippen en locaties beprijst. Het huidige voorstel van het CDA gaat totaal niet in op deze behoefte. De voorgestelde heffing is verworden tot een generieke lastenverzwaring die op geen enkele wijze sturing geeft aan het gebruik van de auto of de toenemende druk op het wegennet. De werking is exact hetzelfde als de belastingen op brandstoffen, met dien verstande dat er nu ook de mogelijkheid wordt geopend om belasting te gaan heffen op in het buitenland gereden kilometers.

Actueel

Laatste berichten

VragenTips

Onderwerpen